سفارش تبلیغ
صبا


همیشه بهار حتی تو خزون


درتلاطم زمان نمی دانم کدام طوفان لحظه ای توراآورد

آن طوفان پرستیدنی ست

امانفهمیم کدام موج توراباخودبرد

دیگربرای من سهمی ندارددریانگاه تورابرد

خدامیداندکه چه رنگی به من داده بود

آرام شده بودم خالی ازوسعت اندیشه تو

سپردم به بادکه بیاوردطوفان باردیگرتورا

جوابم این بود:

تودیگرسهمی ازاین دریانداری

رفتنی بروسپردم به بادکه بیاوردطوفان باردیگرتورا
7:42 عصر توسط بهار محمدی نظرات ( ) |

Design By : Pichak